Πιστοποιήσεις

Τα Χημικά Εργαστήρια της ArC LABORATORIES A.E. εφαρμόζουν το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/ΙΕC 17025:2005, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε όλα τα στάδια των διεργασιών λειτουργίας της. Η διαδικασία διαπίστευσης των εργαστηρίων μας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η συμμετοχή της εταιρίας σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών, η χρήση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, οι διακριβώσεις του εξοπλισμού και ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Κατάλογος χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων

Πατήστε εδώ